داده های OpenStreetMap 

OpenStreetMap پایگاه بزرگی از داده های جغرافیایی کاملاً رایگان و آزاد است. اما چطور به این داده ها دسترسی پیدا کنیم؟ در این بخش با جزئیات بیشتر در مورد اینکه چطور داده های OSM سازماندهی شدهاند و چگونه به آنها دسترسی پیدا کنیم و از داده های مورد نظرمان استفاده کنیم، بحث میکنیم.