با ما درمیان بگذارید ...

${ errors.first('name') } ${ errors.first('email') } ${ errors.first('message') }